Program IntroARM

From Chalmers Robotförening
Revision as of 14:13, 22 October 2014 by Sterna (talk | contribs) (Created page with "Denna sida innehåller information om programmet för IntroARM. Här finns dokumentation för de specialskrivna biblioteksfunktioner som finns för IntroARM (t.ex. styra LEDs,...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Denna sida innehåller information om programmet för IntroARM. Här finns dokumentation för de specialskrivna biblioteksfunktioner som finns för IntroARM (t.ex. styra LEDs, Motorer, läsa sensorer etc). För mer allmän information om STM32, kolla på sidan Programmering STM32.

Programmet hittar du här:

Generell info

Målet är att programmet ska vara uppdelat i moduler, d.v.s. att man ska kunna välja att endast använda vissa delar av programmet oberoende av andra delar. Man väljer vilken modul man ska använda genom att inkludera filen och köra init-funktionen för den.

Port-karta

Nedan följer en beskrivning på vilka portar som är kopplade till vilka funktioner på IntroARM.

Modulerna

Nedan följer en beskrivning av varje modul.

Grundmoduler

Det finns ett antal moduler som är mycket grundläggande för IntroARMs funktion. Dessa bör alltid användas. Detta är dels standard-peripheral-biblioteket från ST samt time-modulen (består av time.h och time.c). Time-modulen innehåller funktioner för tidsmätning och delay. Här finns även ett interrupt som går varje ms (sysTick-interruptet).

LEDs

  • Filer: led.c och led.h
  • Funktioner
    • ledInit(): Initierar portar och klockor för LEDs. Släcker även alla LEDs.
    • Makros för varje LED: Varje LED har ett makro som använder för att styra LEDs med. Makrona heter LED_x_cmd() där x är numret på LEDen (1-6) och cmd är kommandot, d.v.s. SET, CLEAR eller TOGGLE. Notera att kommandot måste avslutas med ";". Exempel: LED_1_SET(); delay_ms(500); LED_1_CLEAR();