Revision history of "Talk:IntroARM"

From Chalmers Robotförening

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:20, 8 November 2013Vilse talk contribs 260 bytes +260 Created page with "i http://chalmersrobotics.se/wiki/IntroARM#Elektronik kanske man skulle lägga till vilka portar som är utdragna på pin-array (om det är någon port som är utdragen? samt ..."